نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

آخرین مطالب

"مبعث حضرت رسول اکرم صلی ال... علیه و آله و سلم مبارک باد"

"مبعث حضرت رسول اکرم صلی ال... علیه و آله و سلم مبارک باد"
03-16
2021

تویی هم مصطفی و هم محمد(ص)
تو را در آسمان نامند احمد
تـو کانــون صفـــا مــــرد یقـینی
تو عیـن رحمـه للعـالمینی

سائــل درمـــانــده نـــاامیـــد نـگردد
گـــر کــه بکوبــد در سرای مـحمــد(ص)
ای که ندای” اذان” رسید به گوشت
هان که به گوشت رسد ندای محمد(ص)
این جشن پیامبری بر شما مبارک