نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

تصاویر

"گردهمایی مبلغان، قاریان و مسئولین جلسات قرآنی مهاجرین افغانستانی مشهد سال 98"