نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

تصاویر

"طرح حمایتی بحران کرونا سال 98 و 99"

توضیحات :

توزیع 3000 بسته حمایتی