نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

تصاویر

"طرح اکرام و اطعام خانواده های مستمند وتحت پوشش سال 98"