نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

تصاویر

"توزیع غذای گرم و مواد غذایی در مشهد و کابل - رمضان 94"