نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

تصاویر

"توزیع ذغال در کابل و هرات سال 95"