نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

تصاویر

"توزیع مواد غذایی در کابل - رمضان 95"