نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

تصاویر

"توزیع گوشت و پتو در هرات سال 97"