نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

تصاویر

"طرح اکرام و اطعام خانواده های مستمند تحت پوشش سال 97"