نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

تصاویر

"نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی هنری مهاجرین مشهد سال 97"