نیکوکاری اساس اندیشه و امداد روش زندگی ماست

شماره حساب ها

افغانستان

BANK ALFALAH LIMITED

KHIRIA – IMAM JAWAD NGO

ACCOUNT NUMBER: 0803 01800277


سرتاسر اروپا، آمریکا، استرالیا و کانادا

STICHTING – IMAM JAWAD

IBAN : NL25INGB0004843556

BIC : INGBNL2A


ایران

بانک صادرات

شماره حساب : 0211020896000

شماره کارت :  1446 8004 6919 6037

شماره شبا : IR33 0190 0000 0021 1020 8960 00

محمد کاظم محمد ناصر يوسفی عباسی حسن زاده